Upcoming Events

  • Home
  • Upcoming Events
Jyeshtamasa Jyeshtanakshatrayukta Jyeshta Abhisheka Mahotsava Date: 21-06-2024 Friday at 9:30 AM to Uttamottama Abhishekam 473 (Ragi kalasamulatho)

21-06-2024 - 9.30 AM

Jyeshtamasa Jyeshtanakshatrayukta Jyeshta Abhisheka Mahotsava Date: 21-06-2024 Friday at 9:30 AM to Uttamottama Abhishekam 473 (Ragi kalasamulatho)


View Details
28th ISHTI SAHITHA BRAHMOTHSAVAMS

09-05-2024 - 9.00AM

From 09-05-2024 THUSDAY to 15-05-2024 WEDNESDAY 28th ISHTI SAHITHA BRAHMOTHSAVAMS  .For Full Detiales Download PDF

View Details
Ashtalakshmi Temple Sri Ramanavami Kalyana Mahotsa Invitation.

17-04-2024 - 9.30AM

Ashtalakshmi Temple  Sri Ramanavami Kalyana Mahotsa  Invitation.

View Details
Sravanamasam Mahotsavamulu

29-07-2022 - 5:00am

Sravanamasam Mahotsavamulu

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

25-04-2022 - 7:00am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

24-04-2022 - 8:30am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

23-04-2022 - 8:30am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

22-04-2022 - 10:25am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Sri Mahalakshmi Ammavari Varshika Tirunakshatra Mahotsavamulu

16-03-2022 - 5:30am

16-03-2022 to 18-03-2022 Sri Mahalakshmi Ammavari Varshika Tirunakshatra Mahotsavamulu.

Participate and get blessed. AsthaLakshmi Sametha Srimannarayana Swamy.

View Details
Dhanurmasa vratha mahostava Aahwanam

16-12-2021 - 5:30am

Dhanurmasa vratha mahostava Aahwanam

View Details