Upcoming Events

  • Home
  • Upcoming Events
Saptha Vinsathi (27th) brahmmostavamulu mariyu isthi havanamulu

21-04-2023 - 6:30 PM

Saptha Vinsathi (27th) brahmmostavamulu mariyu isthi havanamulu

View Details
Sri Ganapathi Navaratri Mahostavamulu

31-08-2022 - 6:00

Sri Ganapathi Navaratri Mahostavamulu

View Details
Sravanamasam Mahotsavamulu

29-07-2022 - 5:00am

Sravanamasam Mahotsavamulu

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

25-04-2022 - 7:00am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

24-04-2022 - 8:30am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

23-04-2022 - 8:30am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

22-04-2022 - 10:25am

Shree Ashtalakshmi Sametha Srimannarayanaswamy Vari Alaya Vimana Shikara Sri sudarshana Chakramu Upalaya Kalashamalu Vimana Sriyapati Pratista

View Details
Sri Mahalakshmi Ammavari Varshika Tirunakshatra Mahotsavamulu

16-03-2022 - 5:30am

16-03-2022 to 18-03-2022 Sri Mahalakshmi Ammavari Varshika Tirunakshatra Mahotsavamulu.

Participate and get blessed. AsthaLakshmi Sametha Srimannarayana Swamy.

View Details
Dhanurmasa vratha mahostava Aahwanam

16-12-2021 - 5:30am

Dhanurmasa vratha mahostava Aahwanam

View Details
Jyeshta masa - Jyeshtabhishekam 249 Kalsa (Uttama Madhyama) Abhishekam

24-06-2021 - 8 am

On the Occission of Jyeshta masa - Jyeshtabhishekam 249 Kalsa (Uttama Madhyama) Abhishekam 24.06.2021 Thursday Jyesta pournami, sri suktam havanama anantharam Abhishekam at 8.AM

View Details