Devalayam Committee

 • Home
 • About Us
 • Committee

Devalayam Committee!

  Chief Patrons

 • H.H.Sri Sri Sri Shankara Vijayendra Saraswathi Swamigal
 • Dharmadhikari

 • Shriman Jai Shankarr Balagopaal
 •              Ph: 9393002929
  Chairman

 • Sri Soma Suresh Kumar

 •              Ph: 9849513577

  EX Chairman & Advisors

 • Sri Gowrishetty Chandrashekhar (Founder Chairman)


 •              Ph: 9949458888

 • Sri Telukuntla Ramesh (Ex-Chairman)


 •              Ph: 9246242222

 • Sri Myadam Sudhakar Gupta (Ex-Chairman)

 •              Ph: 9441264267

 • Sri Bandam Damodar (Ex-Chairman)

 •              Ph: 9440789966


  Vice Chairman

 • Sri Nagamalla Sravan Kumar

 •              Ph: 9246156652

  General Secretary

 • Sri Gampa Jagan

 •              Ph: 9440191272

  Treasurer

 • Sri Aitha Anjaiah

 •              Ph: 9704077764

  Secretaries

 • Sri Vanam Yadaiah

 •              Ph: 9246549773

 • Sri Dachepally Srinivas

 •              Ph: 9866319551

 • Sri Podduturi Narasimha Rao

 •              Ph:

Chief PatronsImage babe
H.H.Sri Sri Sri Shankara
Vijayendra Saraswathi
Swamigal

DharmadhikariImage babe
Shriman Jai Shankarr
Balagopaal


Ph: 9393002929

ChairmanImage babe
Sri Soma Suresh Kumar

Ph: 9849513577

EX Chairman & AdvisorsImage babe
Sri Gowrishety Chendar
Shekar
(Founder Chairman)


Ph: 9949458888
Image babe
Sri Telukuntala Ramesh
(Ex-Chairman)


Ph: 9246242222
Image babe
Sri Mydam Sudhakar
Guptha
(Ex-Chairman)


Ph: 9441264267
Image babe
Sri Bandam Damodar
(Ex-Chairman)


Ph: 9440789966

Vice ChairmanImage babe
Sri Nagamalla Sravan
Kumar


Ph: 9246156652

General SecretaryImage babe
Sri Gampa Jagan

Ph: 9440191272

TreasurerImage babe
Sri Aitha Anjaiah

Ph: 9704077764

SecretariesImage babe
Sri Vanam Yadaiah

Ph: 9246549773
Image babe
Sri Dachepally Srinivas

Ph: 9866319551
Image babe
Sri Podduturi Narasimha
Rao


Ph: