Upcoming Events

  • Home
  • Upcoming Events
Ashtalakshmi akshaya trust annapurna shala inauguration by Sri Sri Sri Jagathguru Shankara Charya Sri vidhyaranya Bharathi Swami on 15-02-2020

15-02-2020 - 11:10 am

Ashtalakshmi akshaya trust annapurna shala inauguration by Sri Sri Sri Jagathguru Shankara Charya Sri vidhyaranya Bharathi Swami on 15-02-2020

View Details
Dhanurmasa mahotsavam starts from 17-12-2019 to 14-01-2020

17-12-2019 - 9:00 AM

Dhanurmasa mahotsavam at Ashtalakshmi Temple starts from 17-12-2019 Tuesday to 14-01-2020 Tuesday

View Details
Karthika masa mahostavam from 29-10-2019 to 26-11-2019

29-10-2019 - 9:00 am

Karthika masa mahostavam from 29-10-2019 to 26-11-2019

View Details
Nuthana akshaya bhavanamu bhoomi pooja on 05-10-2019

05-10-2019 - 8:34 am

Nuthana akshaya bhavanamu bhoomi pooja on 05-10-2019

View Details
Varalaxmi Vratham LIVE telecast start today 6 pm onwards

09-08-2019 - 6 pm

Varalaxmi Vratham LIVE telecast start today 6 pm onwards

View Details
Vaisakha Shudha Shashti on 10-05-2019

10-05-2019 - 9:00 am

Vaisakha Shudha Shashti on 10-05-2019

View Details
Vaisakha Shudha Panchami on 09-05-2019

09-05-2019 - 9:00 am

Vaisakha Shudha Panchami on 09-05-2019

View Details
Vaishakha Shusha Chaviti on 08-05-2019

08-05-2019 - 9:00 am

Vaishakha Shusha Chaviti on 08-05-2019

View Details
Vaisakha ShudhaTadiya 07-05-2019

07-05-2019 - 9:00 am

Vaisakha ShudhaTadiya 07-05-2019

View Details
Vaisakha ShudhaVidiya on 06-05-2019

06-05-2019 - 9:00 am

Vaisakha ShudhaVidiya on 06-05-2019

View Details